Statuten

Artikel 1:

Naam en zetel en duur

De rasvereniging draagt de naam ‘Rasvereniging Savannah Kat’ in het kort R.V.S.K.

De rasvereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2:

Doel en middelen

1. Het doel van de rasvereniging is:

a. het in stand houden van de kwaliteit van de Savannah kat.

b. het nemen en/of bevorderen van maatregelen ter verbetering van de (ras)kat de Savannah;

c. het nemen en/of verbeteren van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van tot het ras behorende Savannah;

d. een bijdrage te leveren aan de maatregelen die leiden tot het verantwoord en zorgvuldig fokken van de (ras)kat de Savannah, waaronder een gezondheidsverklaring van de dierenarts bij kittens.

e. het tegengaan dan wel verhinderen van handelingen strijdig met de voorgaande punten;

f. daarnaast heeft de rasvereniging ten doel fokkers en liefhebbers van de Savannah nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden in de fokkerij van dit ras in Nederland voor te lichten.

g. Vertegenwoordigen van de algemene belangen en het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie van het houden van de (ras)kat Savannah.

h. Vertegenwoordigen van de algemene belangen en het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en acceptatie van het houden van de Serval (Leptailurus Serval of Felis Serval).

2. De rasvereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het informeren van haar leden /verstrekken van inlichtingen betreffende de Savannah en de Serval;

b. het houden van lezingen, fokkersbijeenkomsten, cursussen en vergaderingen;

c. het onder de leden verspreiden van informatie over het ras in het bijzonder en de georganiseerde kattenliefhebbers in het algemeen door middel van het cluborgaan, de website en andere communicatiemiddelen;

d. het houden en/of ondersteunen van clubmatches, tentoonstellingen en fokdagen;

e. het bevorderen van de opvoeding van de Savannah kat;

f. het voorlichten bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken de Savannah betreft;

g. het bevorderen van het inschrijven van zowel nesten, als van enkele Savannah katten in een erkende stamboom boekhouding;

h. het behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeestercorps;

i. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;

j. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde liefhebbers van katten;

k. het verbeteren van contacten en uitwisselen van (gezondheids)gegevens met (buitenlandse) zusterverenigingen;

Artikel 3:

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4:

Lidmaatschap

1. De rasvereniging kent:

a. leden;

b. ereleden;

2. Leden van de rasvereniging kunnen zijn; natuurlijke personen. Personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, dienen bij hun aanmelding tot lid een schriftelijke toestemming van hun wettige vertegenwoordigers te overleggen.

3. Ereleden zijn zij, die zich jegens de rasvereniging en/of het ras de Savannah bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt; zij worden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of op verzoek van tenminste tien leden, met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd. Zij betalen geen contributie.

4. Gewone leden en ereleden hebben alle rechten en plichten die de wet, deze statuten en de overige reglementen der vereniging aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen.

5. Waar in de statuten en reglementen wordt gesproken over leden worden ook ereleden verstaan.

6. Jeugdleden hebben tot de leeftijd van 18 jaar geen stemrecht en kunnen geen bestuursfunctie bekleden.

7. Waar in de statuten of in de reglementen wordt gesproken van “hij” respectievelijk “zijn” gelieve te lezen “hij/zij” respectievelijk “zijn/haar”.

Artikel 5:

Toelating van leden

1. Om lid van de vereniging te kunnen worden moet een kandidaat zich voorstellen d.m.v. een door de vereniging verstrekt formulier. Dit voorstel dient schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van de vereniging.

2. Het bestuur beslist over de toelating.

3. Het bestuur kan de beslissing omtrent de toelating ten hoogste drie maanden aanhouden.

Artikel 6:

Aanvang lidmaatschap

1.Het lidmaatschap vangt aan op de dag der toelating.

2.Het lidmaatschap van ereleden vangt aan op de dag volgende op de aanvaarding van de benoeming.

Artikel 7:

Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de rasvereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij statuten en overige reglementen gesteld te voldoen en wanneer hij zijn verplichtingen jegens de rasvereniging niet nakomt

d. door ontzetting (royement). Deze kan alleen uitgesproken worden, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de rasvereniging handelt, of de rasvereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de rasvereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de rasvereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de rasvereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de rasvereniging op grond, dat redelijkerwijs van de rasvereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 8:

Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de rasvereniging bestaan uit:

a. de jaarlijkse bijdrage van de leden;

b. donaties, giften en schenkingen;

c. legaten en erfstellingen;

d. alle andere op wettige wijze verkregen baten.

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van een bijdrage te verlenen.

4. Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

5. Het bestuur is bevoegd erfstellingen voor de rasvereniging te aanvaarden, doch slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 9:

Bestuur benoeming

1. Het bestuur bestaat uit minstens vijf en hoogstens zeven meerderjarige leden, gekozen uit en door de leden.

2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering rechtstreeks in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. Vereniging van functies is niet mogelijk.

3. De verkiezing van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.

Een voordracht van tien of meer leden moet tenminste veertien dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke, getekende bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, alsmede van de handtekeningen van de voorstellers.

4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit dat genomen is met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de algemene ledenvergadering.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de verkiezing uit die voordrachten.

6. Leden die een gezamenlijke huishouding voeren kunnen een bestuursfunctie uitoefenen binnen deze vereniging.

Artikel 10:

Functie en taak van het bestuur

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de rasvereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

3. Het dagelijks bestuur van de rasvereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen; beroep tegen het ontslag is mogelijk bij de algemene ledenvergadering, mits schriftelijk ingediend binnen veertien dagen nadat het ontslag ter kennis van het commissielid is gebracht.

5.  Het bestuur is bevoegd voor een door hem omschreven taak en onder zijn verantwoordelijkheid   uit de leden der vereniging een adviseur met specifieke expertise te benoemen die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen. Het bestuur kan deze adviseur met redenen omkleed ontslaan; beroep tegen het ontslag is mogelijk bij de algemene ledenvergadering, mits schriftelijk ingediend binnen veertien dagen nadat het ontslag ter kennis van de adviseur is gebracht.

6. Het bestuur vertegenwoordigt de rasvereniging in en buiten rechte. Naast het bestuur zijn de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel twee andere bestuursleden gezamenlijk (bij ontstentenis van de voorzitter en de secretaris) bevoegd om de rasvereniging te vertegenwoordigen.

7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de rasvereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

8. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

I onverminderd het bepaalde onder II. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van duizend euro (€ 1000,–) te boven gaande;

II a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van onroerende goederen;

   b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de rasvereniging een bankkrediet wordt verleend;

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

De taken van de verschillende bestuursleden alsmede de besluitvorming in het bestuur worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 11:

Einde bestuurslidmaatschap

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is gekozen, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Ieder jaar treedt maximaal twee/vijfde deel van het aantal zittende bestuursleden af, bijzondere omstandigheden voorbehouden. De aftredende is herkiesbaar. Hij die in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorgangers.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de rasvereniging;

b. door bedanken te allen tijde;

Artikel 12:

Besluitvorming bestuur

1.Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.

2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuursleden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn tenzij het zaken betreft die geen uitstel gedogen.

Artikel 13:

Jaarstukken

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rasvereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie, bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de rasvereniging te geven. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene leden vergadering worden herroepen, doch slechts door het benoemen van een andere commissie.

6. het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel tien jaar lang te bewaren.

Artikel 14:

Algemene ledenvergadering

1. Aan de algemene ledenvergaderingen komen in de rasvereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur en/of andere organen zijn opgedragen. Jaarlijks doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering “de jaarvergadering” gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

– vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering/jaarvergadering;

– vaststelling jaarverslag secretaris;

– behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, bedoeld in artikel 13, met het verslag van de daarin bedoelde commissie;

– de benoeming van de in artikel 13, lid 3 en lid 4, genoemde commissie voor het lopende boekjaar;

– vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;

– vaststelling van de jaarlijkse contributie;

– voorzien in bestuurs-vacatures;

– voorstellen van het bestuur en de leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

– behandeling van een meerjarenbeleidsplan met een jaarlijkse bijstelling.

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

3. Voorts kunnen algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, tenminste een tiende deel der stemgerechtigde leden. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven. Schriftelijke voorstellen aan de algemene vergadering van tenminste zoveel stemgerechtigde leden als in dit lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerst volgende algemene vergadering vermeld indien zijn tenminste acht weken voor die algemene vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur tenminste drie weken voor de algemene vergadering aan de leden toegezonden al dan niet door publicatie in het cluborgaan van de rasvereniging.

4. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ereleden.

5. Over toegang van andere dan in lid 4 bedoelde personen beslist het bestuur.

6. Alle personen die de algemene ledenvergadering bijwonen zijn gehouden de presentielijst te tekenen.

7. Ieder lid der rasvereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 15:

Voorzitterschap en notulen

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de rasvereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende algemene ledenvergadering door de voorzitter en de

secretaris worden ondertekend. Bij ontbreken van de secretaris treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als notulist op. Het bestuur is gerechtigd een lid als notulist aan te trekken teneinde verslaglegging te doen.

3. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht in het officiële cluborgaan van  de rasvereniging of per separate post aan de leden verzonden.

Artikel 16:

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de rasvereniging een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot wie van beiden gekozen is.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

7. Alle stemmingen niet handelende over personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 17:

Bijeenroeping algemene ledenvergadering

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het leden register of in het cluborgaan van de rasvereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste eenentwintig dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

3.Indien ingevolge artikel 14 lid 3, op verzoek van een aantal leden een algemene vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig lid 1 van dit artikel, hetzij d.m.v. een advertentie in tenminste een landelijk veel gelezen dagblad.

Artikel 18:

Commissies en voorzieningen

1.Het bestuur kan commissies benoemen.

2. E.e.a. wordt t.a.v. deze commissies nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 19:

Aansprakelijkheid

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade t.g.v. door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

Artikel 20:

Statutenwijziging

1. In de statuten van de rasvereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproep tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats, in ieder geval op de website van de rasvereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Voor de oproeping tot een zodanige vergadering wordt een termijn van tenminste eenentwintig dagen in acht genomen.

4. Is niet twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige leden over de statutenwijziging kan worden besloten, mits met algemene stemmen.

De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en publicatie op de website van de rasvereniging is geschied. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 21:

Ontbinding

De rasvereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige leden over de ontbinding kan worden besloten, mits met meerderheid van stemmen. Aan een eventueel batig saldo alsmede bezittingen van de rasvereniging zal door de algemene ledenvergadering een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de rasvereniging. Een eventueel batig saldo zal in geen geval onder de leden worden verdeeld.

Artikel 22:

Huishoudelijk Reglement

1. Aangelegenheden van de rasvereniging, waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen rechten en verplichtingen aan de leden worden toegekend en opgelegd. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Rasvereniging Savannah Kat op 4 Oktober 2020.

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)