Huishoudelijk Reglement

Artikel 1:

Toelating leden

Wie zich als lid van lid van de vereniging wenst voor te stellen vermeldt bij zijn schriftelijk voorstel de naam, het adres, de postcode, de woonplaats en indien aanwezig de catterynaam.

Artikel 2:

Voorzitter

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen waarin hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. Bij ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger voorziet de vergadering in zijn voorzitter.

Artikel 3:

Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en bewaart kopieën hiervan. Hij, of een door het bestuur aan te wijzen notulist, maakt van het verhandelde in bestuurs- en ledenvergadering notulen op, die door de voorzitter en de secretaris na goedkeuring worden ondertekend. De secretaris houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij. Ieder van de aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen. De secretaris zorgt voor de verzending van alle oproepingen voor alle bestuur- en ledenvergaderingen en houdt een introductielijst bij, waarop de introducé en het introducerende lid dan verplicht zijn te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de verrichte activiteiten in het betreffende kalenderjaar. Het verslag wordt na goedkeuring door en namens het bestuur in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde gesteld. De secretaris kan de verantwoordelijkheid en taken met betrekking tot het beheer over de verenigingsarchieven delegeren. Bij ontstentenis van de secretaris treedt zijn plaatsvervanger als zodanig op.

Artikel 4:

Penningmeester

 1. De penningmeester is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van het verenigingsjaar. De invordering van de contributies en eventuele andere inkomsten is aan hem opgedragen. Bij ontstentenis van de penningmeester worden zijn taken waargenomen door een tweede penningmeester of een daartoe aangewezen ander bestuurslid. Voor het aangaan van verbintenissen of het doen van uitgaven, waarvan de waarde een door het bestuur vast te stellen som te boven gaat, behoeft de penningmeester goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met behoorlijke verzorging van de boekhouding en behoorlijk beheer van de geldmiddelen van de vereniging en brengt jaarlijks, namens het bestuur, verslag uit over de financiële toestand. Hij legt op de jaarvergadering, namens het bestuur, een begroting ter vaststelling voor. Hij legt ter jaarvergadering namens het bestuur volledig rekening en verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Het schriftelijk verslag en advies van de financiële commissie en de goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt beschouwd als decharge van de penningmeester en daarmee het bestuur over het afgelopen jaar gevoerde beheer. De financiële commissie voert naar eigen inzicht een controle uit en ziet toe op het ordentelijk beheer van de boekhouding en administratie. De ledenadministratie valt onder verantwoording van de penningmeester.
 2. De financiële commissie is ten allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en de waarden aan zijn opvolger overdraagt.

Artikel 5:

Correspondentie

Alle stukken van de vereniging of van het bestuur uitgaande, worden door de secretaris ondertekend, voor zover niet rechtens anders mocht zijn vereist. Hierop is uitgezonderd de financiële correspondentie, die door de penningmeester ondertekend wordt, alsmede de eigen correspondentie van de door het bestuur ingestelde commissies.

Artikel 6:

Commissies

 1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies en/of tot het samenwerken met andere verenigingen in commissies. Bij deze commissies kan een lid van het bestuur vertegenwoordigd zijn. Welke bestuursleden zitting hebben in commissies wordt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering medegedeeld.
 2. Het bestuur kan een geschillencommissie benoemen, bestaande uit een voorzitter en twee leden, die geen lid van het bestuur zijn en als onpartijdig en onkreukbaar bekend staan. Een benoeming als bedoeld in het tweede e lid is pas van kracht, nadat deze door de Algemene Vergadering is bekrachtigd bij een, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit.
 3. De leden van de geschillencommissie treden na drie jaar af. Zij kunnen terstond worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de commissie eindigt voorts door overlijden of bedanken. De leden kunnen niet worden ontslagen. Het einde van het lidmaatschap van de vereniging heeft niet het einde van het lidmaatschap van de commissie tot gevolg
 4. De geschillencommissie is op schriftelijk verzoek van de meest gerede partij bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen het bestuur en een of meer bestuursleden en tussen bestuursleden en/of leden onderling, indien door het voortbestaan van een dergelijk geschil de sfeer binnen de vereniging is verstoord of dreigt te worden verstoord, dan wel de goede gang van zaken binnen de vereniging anderszins wordt geschaad of dreigt te worden geschaad .
 5. De geschillencommissie doet in het geschil uitspraak na behoorlijk onderzoek en oproep. Zij bepaalt verder zelf de loop van de procedure. De leden van de vereniging verstrekken aan de commissie alle door haar verlangde inlichtingen. De commissie kan op
 6. De schriftelijke uitspraak van de commissie wordt onverwijld aan het bestuur en aan alle betrokkenen toegezonden. Het bestuur en alle betrokkenen zijn verplicht, naar de uitspraken van de commissie te handelen.
 7. De samenstelling, taken en werkwijzen van de overige commissies worden in de overeenkomstige reglementen voor de commissies vastgesteld.

Artikel 7:

Beëindiging functie

Bestuursleden en andere functionarissen (zoals commissieleden) zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie alle onder hen berustende verenigingsstukken, die zij uit hoofde van hun functie hebben ontvangen en/of opgesteld, gelijktijdig, doch uiterlijk binnen een termijn van twee weken, aan een van de overblijvende of opvolgende bestuur- of commissieleden over te dragen.

Artikel 8:

Bestuursbesluit

In bestuursvergaderingen kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. In spoedeisende gevallen neemt het dagelijks bestuur alle noodzakelijke beslissingen onder de verplichting om tijdens de eerstvolgende vergadering van het voltallige bestuur verantwoording te doen.

Artikel 9:

Leden & contributie

 1. De contributie bedraagt € 25,00 en dient jaarlijks vóór 1 maart op een door het bestuur te bepalen wijze te worden voldaan. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00. Achterstallige betalingsverplichtingen worden verhoogd met administratiekosten. Indien een lid, waaronder begrepen een nieuw lid, zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting is het lid met ingang van zes maanden na aanvang van zijn lidmaatschap automatisch opgezegd uit het lidmaatschap. Op opzegging van het lidmaatschap in verband met het niet voldoen van enige betalingsverplichting, staat geen beroep open op de Algemene Leden Vergadering.
 2. De vereniging kent naast leden en ereleden, ook gezinsleden en jeugdleden. Gezinsleden en jeugdleden betalen een verminderd bedrag aan contributie en ontvangen geen clubblad.

Artikel 10:

Opzegging c.q. ontzetting lidmaatschap

 1. Het bestuur heeft het recht een lid, na twee aanmaningen wegens niet betaalde contributies, het lidmaatschap op te zeggen.
 2. Het bestuur heeft het recht om een lid onmiddelijk te royeren bij dierenmishandeling of oplichting.

Artikel 11:

Aanspraak (ex-)leden

 1. Leden, en zij die hebben opgehouden lid te zijn van de vereniging, kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken.
 2. Bestuursleden, en zij die hebben opgehouden lid te zijn van het bestuur dan wel van de vereniging zijn gehouden tot geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke informatie betreffende personen, servals en savannahs, die tijdens hun bestuursperiode tot hun kennisneming is gekomen. Bovendien zijn zij verplicht de eigendommen die direct dan wel indirect aan de rasvereniging toebehoren onverwijld aan het bestuur van de rasvereniging over te dragen.

Artikel 12:

Agendapunten vergaderingen

 1. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
 2. Van brieven die aan de algemene vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering bij de behandeling van het agendapunt ‘’ingekomen stukken’’ mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden.
 3. Ieder lid kan ter vergadering over een agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of de algemene vergadering.
 4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
 5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door tenminste één ander aanwezig stemgerechtigd lid wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
 8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur wordt gevraagd iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dat beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.
 9. Ieder stemgerechtigd lid dat een bepaald onderwerp in een bestuursvergadering besproken wenst te zien, kan tenminste twee weken voor die bestuursvergadering schriftelijk en gemotiveerd het betreffende onderwerp ter bespreking brengen.
 10. Ieder stemgerechtigd lid kan zes weken voor de algemene ledenvergadering een agendapunt indienen.

Artikel 13:

Introducé

Ieder lid en erelid heeft de mogelijkheid een persoon te introduceren bij vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring van het bestuur. Hij, die gebruik maakt van deze mogelijkheid, is verplicht met de introducé te tekenen op een introductielijst en neemt alle verplichtingen van de introducé als eigen verplichtingen op zich. Geroyeerde leden en afgewezen kandidaatsleden kunnen niet worden geïntroduceerd.

Artikel 14:

Cluborgaan

Het clubblad is het officiële orgaan van de rasvereniging. Het wordt uitgegeven door de redactie die wordt benoemd door en valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Alle leden, behoudens gezinsleden en jeugdleden, en de ereleden hebben het recht het cluborgaan te ontvangen.

Artikel 15:

Overige reglementen

De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen ter regeling van bijzondere onderwerpen, zoals het binnen de vereniging te voeren fokbeleid. Een bijzonder reglement kan worden vastgesteld op voordracht van het bestuur of van vijf leden.

 1. RVSK neemt deel aan de database van Zoo Easy (zooeasy.nl) en houdt de gegevens van iedere fokker van RVSK bij in de Savannah database.

Artikel 16:

Rasstandaard Savannah Kat

Algemene omschrijving:

De Savannah is een vrij grote en slanke kat met opvallende donkergekleurde vlekken op een lichtere ondervacht. De Savannah kat heeft een uitzonderlijk lange nek, lange poten en grote oren. De Savannah is een prachtige  maar eveneens ongewoon en prachtig uiterlijk, dat sterk lijkt op de voorouderlijke Afrikaanse Serval, maar is kleiner in gestalte. Het karakter is vriendelijk, betrouwbaar, aanhankelijk nieuwsgierig en alert van aard.

Kop:

In verhouding met het lichaam relatief klein. Het gezicht vormt een gelijkzijdige driehoek, gevormd door een horizontale lijn boven de ogen en 2 lijnen langs de kaaklijn, met een afgeronde snuit. Boven deze driehoek vormt het voorhoofd en de oren een rechthoek vanaf de wenkbrauwlijn tot aan de oorpunten.

Ogen:

Middelgroot gevormde ogen, bovenzijde van het oog is boemerangvormig. Z zijn zo geplaatst dat de binnenste ooghoek parallel loopt met de neuslijn. De onderzijde is amandelvormig. De ogen zijn matig diep liggend en hebben een tussenruimte van tenminste 1 oogbreedte. Traansporen zijn zichtbaar langs en tussen de ogen en de neus. Alle oogkleuren zijn toegestaan en niet afhankelijk van de vachtkleur.

Nek:

De nek is lang en slank

Oren:

De oren zijn opmerkelijk groot, hooggeplaatst, breed bij de basis met afgeronde toppen. De buitenste oor-aanzet start boven de bovenste boven de ooghoogte (hoger is ook toegestaan). De binnenste oor-aanzet start ter hoogte van de bovenkant schedel. Ideaal is wanneer er een verticale lijn getrokken kan worden tussen de binnenste oor-aanzet en de binnenzijde van het oog. Licht gekleurde vlekken (ocelli genaamd), op de achterzijde van de oren zijn gewenst. Oorpluimen zijn toegestaan.

Lichaam:

Het lichaam is lang, lenig en zeer goed gespierd. Heeft een diep gevormde borst, uitstekende schouderbladen en een lichte maar niet extreem opgetrokken buiklijn richting heupen. De heupen en dijen zijn vol en lang en in verhouding van het lichaam iets zwaarder gevormd. Gemiddeld genomen een zwaar beenderenstelsel. Stevig, en goed ontwikkeld maar soepel spierstelsel.

Poten en voeten:

Langer dan gemiddeld, goed gespierd zonder zwaar of juist fijntjes te zijn. Gemiddeld grote en ovale voeten. De achterpoten zijn iets langer dan de voorpoten.

Staart:

De staart is gemiddeld van lengte (punt van de staart reikt net voorbij de hak). Is gemiddeld dik en heeft een afgeronde punt

Vacht:

Vrij korte en niet al te dikke vacht. Ligt redelijk glad tegen het lichaam aan. Enigszins ruw van structuur, waarbij de dek-haren steviger aanvoelen dan de zachte ondervacht. De spots hebben een opmerkelijk zachtere structuur dan de dek-haren

Kleur:

De Savannah kat komt voor in black (ghost spotting is mogelijk), black tabby (zonder voorkeur wat betreft de grondkleur), silver tabby en smoke. De smoke heeft bij voorkeur duidelijke spotted ghostmarkings.

Aftekeningen:

Alleen spotted patroon. Duidelijke donkerbruine tot zwarte spots, die rond, ovaal of iets lang gestrekt kunnen zijn. Een aantal paralelle strepen loopt over de achterzijde van het hoofd tot soms over de schouders tot aan de rug waar een gespot patroon ontstaat en volgt over de rest van het lichaam. Kleinere spots op de voeten, benen en het gezicht. Bij alle varianten zwarte lippen en duidelijk aanwezige traansporen. Voetzolen zijn altijd diep steenkoolzwart of bruinzwart.

Fouten zijn, maar toegestaan met inachtneming van strafpunten:

 1. Rozetten ipv spots.
 2. Vlektekening in een andere kleur dan zwart tot bruin.
 3. Licht gekleurde, bijna witte vlekken anders dan op de achterkant van de oren.
 4. Verticaal geplaatste spots of mackerel patroon (een Savannah heeft geen strepen, maar spots).
 5. Cobby lichaam (niet gedrongen zijn zoals bv Britse korthaar op Pers).
 6. Kleine oren.

Niet toegestaan:

 • Extra Teen (Polydactyl)

Puntentelling

 • Kop:                           40       
 • Kop vorm:                  6
 • Oren:                         7
 • Ogen:                         6
 • Kin:                            4
 • Snuit:                         4
 • Profiel:                       4
 • Neus:                         3
 • Nek:                           6      
 • Lichaam:                    40       
 • Romp:                        8                     
 • Poten:                        8
 • Voeten:                      3
 • Staart:                        7
 • Beenderstructuur:      7
 • Spierstructuur:           7
 • Vacht:                        20
 • Structuur:                   8
 • Patroon:                     8
 • Kleur:                         4

Totaal                          100

Artikel 17:

Publiciteit

 1. Het is leden niet toegestaan in de media gebruik te maken van de naam en/of het logo van de rasvereniging zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
 2. De leden zijn niet bevoegd tegenover derden de indruk te wekken dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uit maken van het bestuur dan wel door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie gemachtigd zijn.

Artikel 18:

Wijziging huishoudelijk reglement

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering of buitengewone ledenvergadering met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 19:

Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of eventuele andere reglementen niet voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing van het bepaalde in dit reglement beslist het bestuur.

Artikel 20:

Gedragscode

Ieder lid dient zich te conformeren aan de doelstellingen van de rasvereniging en zal de vereniging noch de bij haar aangesloten leden noch verbaal, noch schriftelijk, waaronder tevens begrepen e-mail, fora e.d. in diskrediet brengen. Het bestuur is gerechtigd daartoe passende maatregelen te nemen.

 Artikel 21:

 Vergoedingen

 1. De leden van het bestuur en de commissies genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reiskosten voor de vergaderingen (uitgesloten ALV).
 2. De vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op de gereden aantal kilometers op basis van postcode. Het bedrag per kilometer wordt jaarlijks in ALV bepaald.
 3. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter of, als het de voorzitter zelf betreft, door de secretaris voor akkoord is mede-geaccordeerd.
 4. Overige ‘uitgaven’ door leden van bestuur kunnen alleen gedeclareerd en betaald worden als er vooraf toestemming is gegeven door voorzitter en penningmeester.
 5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht reiskosten hebben gemaakt en/of uitgaven gedaan hebben.
All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)