Actueel Dierennieuws.nl, 7 oktober 2023

Samenstelling positieflijst dieren incorrect:

Uit stukken die gepubliceerd zijn op internet blijkt dat de samenstelling van de nieuwe  positieflijst lijkt op willekeur van een commissie dan dat deze werkelijk wordt onderbouwt op wetenschappelijke wijzen.

De Woo stukken zijn te vinden op de site van het ministerie van LNV en zoals gewoonlijk zijn de meeste bladzijdes nagenoeg zwart gelakt, hier en daar komt er een stukje tekst naar voren waaruit blijkt dat de commissie stukken weglaten om zo een dier te kunnen weigeren op de positieflijst.

Zoals in de tekst hierboven waaruit blijkt dat de commissie een wetenschappelijke verhandeling schrapt waaruit blijkt dat de dromedaris een gedomesticeerd dier is (wild dier dat verandert is en nauw samenleeft met de mens). Deze wetenschappelijke tekst wordt geschrapt omdat men in een eerder overleg heeft besloten dat een dromedaris niet op de positieflijst mag komen.

Uit een ander stuk blijkt dat er wetenschappelijk gezien te weinig redenen zijn om bepaalde diersoorten te weigeren om op de positieflijst te plaatsen, dan dient een commissielid redenen te verzinnen om redenen te creëren zodat ze toch verboden worden.

Dit blijkt vooral uit de hierboven geplaatste tekst waarin een beet van een tijger wordt vergeleken met die van een muis, hier wordt totaal aan voorbij gegaan aan de feiten dat een muis ter verdediging eerder zal bijten dan een tijger, ook zal men nimmer een tijger benaderen zoals een gehouden muis waardoor de kans dat de muis bijt groter is dan dat een tijger bijt. Ook wordt er totaal aan het feit voorbij gegaan dat na een beet van een muis men ook een huisarts dient te bezoeken voor minstens een tetanusinjectie. Dit alles om de positieflijst zo kort mogelijk te houden zonder deugdelijke onderbouwing.

Dit is volledig in strijd met de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Al met al lijkt dit op broddelwerk dat op geen enkele wijze wetenschappelijk is onderbouwt, menig dierenliefhebber hoopt dat, de tweede kamer ingrijpt en er geen rechtszaken tegen de staat aangespannen hoeven te worden omdat weer de overheid blindelings en zonder gedegen onderzoek accepteert wat een externe commissie naar voren brengt.

Bron: https://open.overheid.nl/documenten/f2859429-ae1f-41e7-8680-23be788a733f/file

Verontruste berichten over servals en Savannah katten, 13 juli 2023

Helaas komen er bij de vereniging weer ongeruste berichten binnen over het “verbod”. Dit brengt weer de onnodig onrust!  Er staan rare uitspraken in een krant vermeld waarbij een fokster (als èènling) haar mening geeft over de Savannah kat en de Serval. Het is dan ook jammer dat een cattery zich constant laat verleiden om haar mening in de krant te zetten. Hieruit blijkt dat een fokster deze keuze maakt in haar eigen voordeel maar geen rekening houdt met de Servals en Savannah katten zelf. Het is dan ook zeer onbegrijpelijk en vooral vervelend voor organisaties en verenigingen. Zij zetten zich namelijk met hart en ziel in voor behoud van deze mooie dieren, voor nu en in de toekomst. 

Verder is er nog een misverstand:

Bamboe is leuk en mooi als je dit in je verblijven hebt, maar is absoluut NIET verplicht. Omdat het voor een dier geen meerwaarde heeft. Wie wel graag bamboe wil kan op de website van RVSK kijken naar de bamboe kweker die precies weet welk bamboe geschikt is voor katten.

Vragen over Savannah katten op shows

Daarnaast kwamen er vragen binnen of het normaal is en of het klopt dat Savannah katten uit Nederland, die shows lopen, meer kosten dan Savannah katten die niet mee doen aan kattenshows. Bij Savannah katten klopt dit zeker niet en het is dan ook zonde dat mensen meer betalen voor een kitten en of volwassen kat. Er is geen enkele meerwaarde voor een kitten of volwassen kat die geshowd word op een kattenshow. De reden is dat er heel matig tot geen Savannah katten aan een kattenshow meedoen. Er is dus op een show geen concurrentie van andere Savannah katten van andere fokkers. Dit is op zich natuurlijk wel zeer jammer! Het zou voor in de toekomst heel fijn zijn dat er meer Savannah katten op kattenshows te zien zijn. Later hierover meer…

VERBOD OP HET DODEN VAN ZOOGDIEREN

Stichting Natuurwet 17 Juni 2023

POSITIEFLIJST UITGESTELD TOT 1 JULI 2024

2e Kamerbrief ”Huis en hobbydierenlijst” 9 juni 2023

De Minister heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij het niet redt om de Huis- en Hobbydierenlijst op 1 januari 2024 van kracht te laten worden, zie het onderstaande:

Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van de huis- en hobbydierenlijst. In de verzamelbrief dierenwelzijn van 19 januari (Kamerstuk 28286, nr. 1287) gaf ik aan dat momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de lijst. In samenwerking met de handhavende organisaties wordt de uitvoering verder uitgewerkt. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de lijst en de daarbij horende regelgeving (een wijziging van het Besluit houders van dieren en van de Regeling houders van dieren) halverwege 2023 in wet- en regelgeving zouden zijn vastgesteld en dat de geplande datum van inwerkingtreding van de lijst 1 januari 2024 was. De te nemen stappen in het proces, waaronder notificatie van het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie en de uitvoering- en handhavingstoets door de handhavende organisaties, en de voorbereiding van de praktische uitvoering van de nieuwe lijst vergen meer tijd dan eerst was voorzien. Daarom verwacht ik dat de lijst en de wijzigingsregelgeving op hun vroegst aan het eind van 2023 kunnen worden vastgesteld. Gegeven het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten betekent dit dat inwerkingtreding voor het eerst op 1 juli 2024 mogelijk zal zijn.

PODCAST 7 JUNI 2023

Debbie Rijnders in gesprek met Erna Philippi-Gho, jurist gespecialiseerd in Europees recht en dierenwelzijnswetgeving en soortenbeschermingsrecht, over de op 1 januari 2024 in te voeren Huis-en hobbydierenlijst/positieflijst.

NIEUWSBRIEF PVH 7 JUNI 2023

2 mei 2023

NIEUWSBRIEF PVH 2 MEI 2023

21 Maart 2023

NIEUWSBRIEF PROJECT GROEP GGP en JZ SECTORORGANISATIE PVH

2 Februari 2023

NIEUWSBRIEF SECTORORGANISATIE PVH

25 Januari 2023

OVERLIJDENSBERICHT

Ons bereikte het droevige bericht dat woensdag 25 januari ons erelid Klaas van der Wijk op 86-jarige leeftijd is overleden. Klaas was een zeer gewaardeerde man met heel veel kennis, een bevlogen keurmeester met een aimabele persoonlijkheid. Hij heeft mede geholpen om de Savannah kat op de kaart te zetten door een geweldig verslag te maken in De Korte Golf van de NRKV en gaf de Savannah een podium bij een meeting van keurmeesters. Wij zullen hem heel erg gaan missen.

Rust zacht lieve Klaas.

13 Januari 2023

NIEUWSBRIEF SECTORORGANISATIE PVH

Reactie PVH internetconsultatie wijziging art. 1.4 Besluit houders van dieren

17 Augustus 2022

Positieflijst voor huis- en hobbydieren 2022 opnieuw gedoemd te falen?

Mw. Mr. E. Philippi-Gho

Met veel bombarie heeft de Minister van LNV bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2024 alleen nog de 30
diersoorten die dan op de Positieflijst voor huis- en hobbydieren staan vermeld, nog mogen worden gehouden
en dat het bezit van alle overige diersoorten daarmee wordt verboden. Echter, de kans dat dit verbod voor de
rechter stand houdt, is zeer gering. De Minister lijkt opnieuw te vroeg gesproken te hebben.

In maart 2017 werd een verbod op het houden van een aantal kleine hertachtigen (muntjaks en mazama’s) in
het kader van een Positieflijst voor zoogdieren vernietigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Reden hiervoor was dat de methodiek die gebruikt was om de lijst op te stellen onvoldoende transparant,
onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd was. Een voorgenomen verbod op nog eens 178 diersoorten
werd dan ook, nadat het al met grote stelligheid bekend was gemaakt, door de Minister van LNV ingetrokken,
omdat het op dezelfde methodiek was gebaseerd.

Ondanks de problemen, werd toch vastgehouden aan het idee van een Positieflijst voor zoogdieren. De
Minister ontwikkelde een nieuwe methodiek om alle diersoorten die als huisdier worden gehouden te
beoordelen. Met deze methodiek zou een korte lijst worden opgesteld van diersoorten die in Nederland door
particulieren gehouden mogen worden, de lijst van 30 soorten die nu openbaar is gemaakt. Deze nieuwe lijst is
echter gebaseerd op een methodiek die nog meer gebreken vertoond dan zijn voorganger.

Met de nieuwe methodiek zijn eerst, op basis van gegevens van een beperkt aantal diersoorten, eigenschappen
van dieren in kaart gebracht die mogelijk negatieve gevolgen zouden kunnen hebben voor de gezondheid en
het welzijn van dieren of de gezondheid van de mens. De zogenoemde gevareninventarisatie. Dat deze
eigenschappen negatieve gevolgen zouden kunnen hebben, werd vastgesteld op basis van al dan niet
wetenschappelijke literatuur of de mening van de deskundigen die de methodiek ontwikkelden. Uiteindelijk
werden er 17 eigenschappen vastgesteld die mogelijk negatieve gevolgen zouden kunnen hebben, verdeeld
over 5 groepen eigenschappen.

Vervolgens werd voor alle diersoorten die in Nederland door particulieren worden gehouden, beoordeeld of zij
deze eigenschappen bezitten of niet. Ook dit gebeurde op basis van al dan niet wetenschappelijke literatuur of
de mening van deskundigen van de beoordelingscommissie. Wist de commissie niet zelf of een soort de
eigenschap bezit, dan werd telefonisch of per e-mail contact opgenomen met andere deskundigen.

Uiteindelijk werd met korte verwijzingen naar de al dan niet wetenschappelijke literatuur of persoonlijke
commentaren per diersoort een overzicht opgesteld waarin werd aangegeven welke van de 17 eigenschappen
de soort wel of niet bezit. Soorten die in 3 categorieën eigenschappen bezitten die als gevaar zijn
gekwalificeerd, komen niet op de positieflijst en zouden daarmee vanaf 1 januari 2024 verboden worden.

Met deze methode ontwikkelde de Minister dan weliswaar een eenvoudige en snelle methode om diersoorten
te beoordelen, de methode heeft voor de rechter weinig kans van slagen.

In de eerste plaats heeft de rechter in de uitspraak uit 2017 al aangegeven dat een besluit op basis van citaten
uit al dan niet wetenschappelijke literatuur onvoldoende transparant is en niet voldoet aan het
zorgvuldigheidsbeginsel.

In de tweede plaats heeft de Minister de jurisprudentie van de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie,
over de eisen van positieflijsten opnieuw niet meegenomen in de ontwikkeling van de methodiek voor de
opstelling van de positieflijst voor huis- en hobbydieren. Ook is de instructie voor beoordelingsmethodieken
voor de opstelling van positieflijsten van de Europese Commissie overduidelijk niet bekend bij de Minister.
Omdat de positieflijst voor zoogdieren valt onder regels voor het vrije verkeer van goederen, zijn juist deze
Europese kaders bepalend voor de rechtmatigheid van de nieuwe lijst.

De nieuwe methodiek heeft dus ten opzichte van de Europese eisen een groot aantal gebreken. Waar terecht is
begonnen met de gevareninventarisatie, dus de eigenschappen die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor
de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid van mensen, is deze gebaseerd op een beperkt
aantal diersoorten en kan uitsluitend de toetsing op de aanwezigheid van deze eigenschappen niet volstaan
voor een verbod.

Nadat de gevareninventarisatie is voltooid, had per diersoort moeten worden beoordeeld wat de mogelijke
negatieve gevolgen van het bezitten van deze eigenschappen zijn, in welke omstandigheden de negatieve
gevolgen kunnen intreden, hoe groot de kans op het intreden van deze negatieve gevolgen is en wat de ernst
en de duur van deze gevolgen is. Ook had moeten worden beoordeeld wat de minst ingrijpende manier is om
het intreden van de negatieve gevolgen te voorkomen.

In de methodiek die door de Minister ten grondslag is gelegd aan de Positieflijst voor huis- en hobbydieren,
komen deze onderdelen van de risicobeoordeling in het geheel niet aan de orde. Uitsluitend is beoordeeld of
een diersoort de eigenschap die als gevaar is geïnventariseerd voor een beperkt aantal diersoorten, bezit of
niet.

Met de nieuwe methodiek heeft de Minister dan ook niet de problemen in de methodiek van 2015 en 2017
opgelost, de oude methodiek bevatte deze onderdelen wel. De nieuwe methode voegt juist een groot aantal
problemen toe.

De nieuwe Positieflijst voor huis- en hobbydieren beoogt het bezit van zoogdieren voor het overgrote deel van
de nu gehouden soorten te verbieden. Dit verbod strekt zich uit over de veel gehouden Russische
dwerghamster tot de zelden gehouden capibara. Niet verbazingwekkend dus dat dierhouders zich opnieuw
voorbereiden op juridische procedures tegen de nieuwe positieflijst.

Daarbij gaat het de dierhouders echter niet om alleen het verbieden van diersoorten te voorkomen, maar ook
om het welzijn van dieren die gehouden worden beter te verankeren. Daarom zijn dierhouders bezig om voor
alle diersoorten gedegen houderijvoorschriften op te stellen. Deze gaan uit van het natuurlijke gedrag van de
soorten die gehouden worden en de voorschriften zullen dan ook verzekeren dat, wanneer dieren volgens deze
instructies worden gehouden, het welzijn optimaal is.

De dierhouders doen dit niet uitsluitend voor soorten die de Minister wil verbieden, maar voor álle
diersoorten. Reden hiervoor is dat juist de diersoorten die met de nieuwe lijst niet verboden worden, de
diersoorten zijn met de grootste welzijnsproblemen. Voor deze soorten ontbreekt tot nu toe aandacht,
ondanks het feit dat zij het overgrote deel van de handhavingszaken van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming, belast met het toezicht op het welzijn van gezelschapsdieren, uitmaken. Eén korte blik op
de jaarverslagen van de LID maken al duidelijk dat het overgrote deel van de welzijnsproblemen bij zoogdieren
zich voordoen bij de gedomesticeerde dieren. Zij zijn echter zonder probleem opgenomen op de voorgestelde
positieflijst.

Voor alle diersoorten waarvoor een houderijvoorschrift is opgesteld, zal het verbod worden aangevochten.
Wordt het verbod door de rechter vernietigd dan zal door de dierhouders aan de Minister worden aangeboden
het door de dierhouders opgestelde houderijvoorschrift te toetsen en vervolgens als Gids voor Goede
Praktijken te accepteren waarmee alsnog een hoog welzijnsniveau voor de betrokken diersoort kan worden
verzekerd.

Mocht de Minister echter weigeren de houderijvoorschriften in het kader van Gidsen voor Goede Praktijken
onafhankelijk en zorgvuldig te beoordelen met als doel tot een hoog welzijnsniveau te komen, dan zal alsnog
kunnen worden besloten de methodiek die ten grondslag ligt aan de Huis- en hobbydierenlijst in één procedure
voor alle diersoorten aan te vechten, waarmee de kans groot is dat ook deze poging van de Minister voor het
opstellen van een Positieflijst voor het houden van zoogdieren in zijn geheel wordt vernietigd.

3 Augustus 2022

Van het Platform Huisdierenbezit

Op 6 juli 2022 stuurde de Minister LNV zijn 2e versie van het Toetsingskader en een positieflijst zoogdieren met 30 soorten naar de 2e Kamer voor advies. De stukken staan op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/07/06/huis-en-hobbydierenlijst

Alle beoordelingen van ruim 300 soorten zijn te vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/huisdierenlijst#beoordeling-van-zoogdiersoorten

Hij is voornemens die positieflijst per 1 januari 2024 te laten ingaan. Er is ook een overgangsregeling aangekondigd.
Dat dit nu kwam, was niet onverwacht. De minister had eerder al aangekondigd dat hij de stukken deze zomer zou presenteren. Reacties die in het bestuur opkwamen variëren van onzinnig en onwettig en inhoudelijk onjuist.

We weten wat ons te doen staat, en wie we daar bij nodig hebben. Zoals altijd zal onze huisjuriste ons in deze zaken bijstaan. We pleiten nog steeds voor bindende houderij-voorschriften.
Inhoudelijk lijkt het Toetsingskader iets gewijzigd ten opzichte van de 2018 versie. Aan onze belangrijke juridische en technische bezwaren is in het geheel niet tegemoet gekomen. Nog steeds lijkt men zich op het ministerie niet te realiseren dat invasieve exoten problematiek of het thema zoönosen niet in de Wet Dieren thuishoort. Daar hebben we in Nederland en in de EU andere wetten/regelingen voor.

Ook al staat uw soort niet op de positieflijst: doe geen afstand, en laat u niet ompraten.

Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte via onze website. Op de websites van de overheid kan de indruk worden gewekt dat het allemaal definitief is, dat is niet zo en zal het ook nooit worden.

Namens Bestuur PVH
W. (Pim) Wilhelm (vz)

3 November 2021

Aan de besturen van de leden van de PVH-SectorOrganisatie,

Nadat het soms lijkt of er iets gebeurt in de Kabinetsformatie, hebben we besloten onze grieven naar aanleiding van de Positieflijst bij de informateurs op tafel te leggen. Dit overigens niet met de illusie dat die daar wat mee doen, die hebben het alleen maar over hoofdlijnen. Het is veel meer het startpunt voor een nieuwe poging om breed maatschappelijk aandacht te vragen voor ons probleem.

Bijgevoegd:

 • Onze brief aan de informateurs over de al dertig jaar durende strijd met de overheid om tot een goede en correcte borging van dierenwelzijn te komen,
 • Onze mail aan de Vaste Kamercommissie voor LNV waarin we de beleidsmakers wijzen op hun bestuurlijk falen en tevens het terreurgedrag van het ambtenarenapparaat signaleren.

Beide documenten zijn openbaar. Wij verwachten van u dat u ze via uw website en/of clubblad bekend maakt bij uw achterban.

Mocht u de contacten hebben en kans zien om deze documenten in handen van de pers te brengen, graag! We zullen er alles aan doen om hem te voorzien alle informatie die hij/zij nodig heeft.

We willen niet opnieuw een traject in waarin we weer een hele kabinetsperiode lang tegen de stroom op moeten zwemmen. We moeten al tien jaar opboksen tegen ambtenaren die helemaal niks hebben met burgers en de maatschappij, die alleen maar voor hun politieke baas willen scoren. En die politieke baasjes? Als er geen verkiezingen op komst zijn ontbreekt het hen nog wel eens aan betrokkenheid bij de maatschappij. Die laten ze dan aan hun ambtenaren over.

Ik reken erop dat alle aangesloten organisaties voortvarend met de beide documenten aan de slag gaan. Alleen dan kunnen we ons punt scoren.

Groet, Ed.

Ir. Ed.J.Gubbels,

secretaris PVH,

www.huisdieren.nu

Toevoeging op de wet dieren


Door Barbra Middelkoop op EARTH:

Op 11 mei j.l. werd een kamerstuk gepubliceerd waarin bekend werd gemaakt dat er een middels een amendement een toevoeging zal worden gedaan op artikel 2.1, eerste lid, van de wet dieren.

De inhoud van dit eerste lid is op dit moment als volgt:
“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

Met andere woorden: het is verboden om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, de gezondheid van het dier te benadelen, of het welzijn van het dier te benadelen. Wanneer dat toch gebeurt mag dat alleen als daar een redelijk doel voor bestaat, en mag het letsel, de pijn of de benadeling niet groter zijn dan wat er noodzakelijk is om het betreffende doel te bereiken.

De toevoeging die op dit artikel wordt gedaan is als volgt:
“Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting.”

Met andere woorden: als een bepaalde manier van huisvesten bij het dier pijn of letsel veroorzaakt, of de gezondheid of het welzijn benadeelt, is het verboden het dier op die manier te huisvesten zonder dat daar een redelijk doel voor is, en de toevoeging herhaalt dus in feite, dat simpelweg het willen houden van een dier in zo’n huisvesting op zichzelf niet gezien kan worden als een redelijk doel.

En dan komen we nu op het onderwerp dat zorgt voor onduidelijkheid, en dat is de vraag, wanneer benadeel je het welzijn van een dier? Waar ligt precies de grens? Dat is een onduidelijkheid die in het oorspronkelijke artikel ook al bestond. Dat is dus niet verandert met deze aanpassing. Het advies dat wij nu vooral kunnen geven is: dierhouders, zorg ervoor dat je die duidelijkheid zelf schept door het opstellen van houderijrichtlijnen. Wij als organisatie kunnen daar waar gewenst bij ondersteunen om jullie op weg te helpen. Wij zullen daarvoor binnenkort ook actief contact zoeken met houders en verenigingen.

Meer informatie over het amendement is hier te vinden.

Savannah kat nu ook in de Database van Pawpeds en ZooEasy

Stamboom Database

De Rasvereniging Savannah Kat (R.V.S.K.) heeft vorig jaar zomer contact gezocht met Pawpeds met het verzoek om ook ons ras aan de stamboom database toe te voegen. Daar is hard aan gewerkt. Inmiddels is het zover en zijn de stambomen van verschillende Savannah katten al in Pawpeds te vinden! Verder is er begin november een start gemaakt om stambomen toe te voegen in ZooEasy. Onze bestuurslid Diana Verburg houdt zich er mee bezig en heeft de dankbare taak om de stambomen toe te voegen in Pawpeds of ZooEasy.

Grote meerwaarde voor ons ras

Uit een stamboom kun je heel veel belangrijke informatie halen, zoals wie de voorouders van een kat zijn, wat het inteeltpercentage is, enzovoort. Ook kun je in Pawpeds ‘testparingen’ doen en aan de hand hiervan bijvoorbeeld het inteeltpercentage berekenen. In ZooEasy is tevens het inteeltpercentage te zien. Maar er zijn ook gezondheidsprogramma’s aan Pawpeds en ZooEasy gekoppeld. Wanneer de eigenaar van de kat er toestemming voor geeft, kunnen specialisten de uitslagen van bepaalde testen/onderzoeken insturen die vervolgens in Pawpeds en/of ZooEasy bij de betreffende kat worden vermeld (denk bijvoorbeeld aan de echo-uitslagen van HCM/PKD onderzoek).

R.V.S.K. hoopt dat zoveel mogelijk eigenaren de stamboom van hun Savannah(s) in Pawpeds of ZooEasy laten opnemen en de gezondheidsuitslagen door hun dierenarts/specialist laten insturen en registreren.

Wil je de stamboom van je Savannah kat laten plaatsen in Pawpeds of ZooEasy? Neem dan contact op met Diana Verburg.

R.V.S.K bereikt groot mijlpaal

R.V.S.K heeft met veel inzet een groot mijlpaal behaald. De grootste in ons kort bestaan als vereniging!

Savannah fokkers kunnen lid worden van de Nederlandse Ras Katten Vereniging. (N.R.K.V.)

Door goed samen te werken en te overleggen met Cathrienke Brandt is dit tot stand gekomen en kunnen fokkers stambomen/ afstammingsbewijzen aanvragen voor alle generaties Savannah bij deze stamboekvereniging.

Wij als R.V.S.K. beschouwen N.R.K.V. als een absolute meerwaarde voor het aanvragen van stambomen/afstammingsbewijzen.

R.V.S.K. wil Cathrienke en Margaret bedanken voor al hun inspanningen, zodat wij verder kunnen bouwen aan een goede en eerlijke fok van onze geweldige ras de Savannah.

Voorbeeld afstammingsbewijs N.R.K.V.

RVSK, word lid!

Belangrijk Nieuws: Officiële vereniging

We hebben groot nieuws. Op 18 November 2020 zijn wij een officiële vereniging geworden. Dit willen wij graag met jou vieren!

Om lid te worden van onze vereniging zijn de kosten niet groot. De contributie van onze vereniging bedraagt ”maar” € 25,00 per kalenderjaar. Inschrijfkosten zijn € 5,00.

Als lid kun je gebruik maken van onderstaande voordelen:

 1. Je cattery komt op de website R.V.S.K. te staan.
 2. Als je kittensdekkater of herplaatser hebt, dan worden deze ook op de website R.V.S.K. vermeld.
 3. Dierenbenodigdheden Blauwestad geeft 10 % korting op het kattenloopwiel en Dierenboek ”De Savannah Kat”.
 4. 5 % Korting op Kattenrennen en Volieres bij Volierebouw Aduard.
 5. 10 % Korting op DNA testen bij VHL Genetics. (Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.)
 6. € 10,00 korting bij een polis van Reaal Dier & Zorg d.m.v. cashback.
 7. Maand gratis dierenverzekering bij Petplan Nederland.
 8. 10 % Korting bij Diana Verburg Fotografie.
 9. Alle fokkers die aangesloten zijn van deze vereniging kunnen gratis kitten pakketten aanvragen bij Bozita. Formulieren zijn te vinden in onze Ledenportaal.

Kortom alle voordelen, die je als fokkers-lid bij R.V.S.K. kunt halen, is veel meer waard dan je als lid moet betalen!

RVSK, word lid!

Volg het nieuws van Our Earth:

Dierenwelzijn op de eerste plaats!

De publieke opinie over het houden van dieren verandert. De samenleving staat meer en meer kritisch tegenover het houden van dieren, en ook in recente wetsvoorstellen zien we dit terug. In onze optiek is een kritische houding essentieel voor verbetering. Daarbij dient dierwelzijn voorop te worden gesteld, en moet de expertise van dierhouders beter benut worden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving en beleid.

Aanleiding

De laatste jaren worden met regelmaat wetsvoorstellen gedaan (en aangenomen) die op dierwelzijn geen enkele positieve invloed hebben, maar wel het houden van dieren beogen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de positieflijst: diersoorten waarmee er zich nauwelijks problemen voordoen wil men verbieden, en diersoorten waar juist het zwaartepunt van de welzijnsproblematiek ligt stelt men vrij van beoordeling. Tot nu toe hebben wij als particuliere en professionele dierhouders steeds alleen achteraf gereageerd middels juridische procedures. Omdat deze wetsvoorstellen voor een rechter steeds geen stand weten te houden, en bovendien niet het welzijn van dieren als voornaamste kernwaarde hebben zijn wij van mening dat input vanuit professionele, én particuliere experts cruciaal is. Wij zetten ons in voor goede voorlichting van – en communicatie met – beleidsmakers in Nederland en Europa

Doelen van Our Earth:

Door onze goede contacten met zowel Nederlandse als Europese politici zetten wij ons in voor wetgeving welke gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens en dierwelzijn als eerste uitgangspunt heeft. Een open, respectvolle dialoog is hierbij de belangrijke basis.

We helpen particuliere houders en verenigingen de mogelijkheden te vinden om deel te nemen aan conservatieprojecten en hebben als kernwaarde dat het houden van dieren ook de bescherming van dieren en hun herkomstgebieden zou moeten ondersteunen al dan niet via een commerciële weg.

Ten behoeve van het voortbestaan van de houderij is het belangrijk dat de kennis die binnen verenigingen aanwezig is op een gemakkelijke manier kan worden vastgelegd en gedeeld. Het belang van dierwelzijn en toekomstbestendigheid gaat hierbij voor op ieder ander (al dan niet persoonlijk) belang.

Link: Volg het laatste nieuws van Our Earth

All images and text are © R.V.S.K. (vastgelegd bij notaris!)